“นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ “

 

<<<  กลับหน้าหลัก   >>>

 

                                 

                                    ตราสัญลักษณ์ของสถานศึกษา                             “รูปดอกจาน เปลวเทียน”

                                    อักษรย่อของสถานศึกษา                                       “ด.ว.”

                                    คติพจน์ของสถานศึกษา                                          “เรียนดี มีวินัย ใฝ่กีฬา สามัคคี   มีคุณธรรม”    
                                                                                               
                                    สีประจำสถานศึกษา                                                “แสด – เทา”

                                    ปรัชญาของสถานศึกษา                                         “นตถิ ปัญญา สมา อาภา”
                                                                                                                       (แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี)

 

<<<  กลับหน้าหลัก   >>>

 

  1.  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
          2.  พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          3.  ประกวดแข่งขันทักษะความสามารถของครูและผู้เรียน
          4.  กีฬาเพื่อพัฒนาชีวิต
          5.  พัฒนาครูด้านการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน
          6.  พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          7.  ส่งเสริมครูและนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
          8.  ส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้บุคลากร
          9.  ส่งเสริมการกำหนดโครงสร้าง นโยบาย ขอบข่ายงานให้ชัดเจน โดยนำ
          ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
         10.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
         11.  พัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
         12.  พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
         13.  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา